എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

വ്യവസായം വാർത്ത

നീ ഇവിടെയാണ് : ഹോം>വാര്ത്ത>വ്യവസായം വാർത്ത

ലളിതമായ പേപ്പർ ഒക്ടോപസ് ക്രാഫ്റ്റ് - കുട്ടികൾക്കുള്ള വേനൽക്കാല കരകൗശലവസ്തുക്കൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയം: 2021-10-13 കാഴ്ചകൾ: 12

നിങ്ങളുമായി പങ്കിടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ആശയങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ കടൽ മൃഗ കരകൗശല പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ആവേശത്തിലാണ്.

Materials needs :
orange print paper or construction paper
scissors (for paper strips you can also use a paper trimmer)
പശ
Optional: wiggle eye stickers or goggly eyes
You can also make this octopus craft idea a bit more fancy by adding some biodegradable glitter
 (we prefer glitter glue and always choose it over regular glitter that gets all over the place).
Start by cutting 8 strips of paper.
We have cut ours to be about as wide as a finger (no need to be super precise here).
As for the length? We cut ours across the width of a regular A4/letter sized paper.
സ്റ്റെപ്പ് 1
Cut a circle out of orange paper.
The diameter of the circle should be around half the lenght of the paper strips. Again, nothing to precise is needed.

step1-11

സ്റ്റെപ്പ് 2
Take all 8 strips of paper and align them.
Fold them on the ends as shown on the image bellow.

step2-11

സ്റ്റെപ്പ് 3
Glue the first strip of paper on the paper circle as shown on the image bellow.
Make an arch.

step3-11

സ്റ്റെപ്പ് 4
Continue with the next strip of paper.
The easiest way to go about this is to glue the second one at the right angle to the first one.
Continue with all others until you get a nice dome. The last strip of paper might be a bit tricky for youngest kids.

step4-10

സ്റ്റെപ്പ് 5
Cut 8 tentacles out of orange paper.

step5-10

സ്റ്റെപ്പ് 6
Glue them under the paper dome.
You can glue them all around or have them facing one direction only as we did.
Glue on eyes or draw them by yourself.

step6-8

സ്റ്റെപ്പ് 7
We hope your kids enjoyed this simple paper octopus craft idea and that they will be creating many of their own.

step7-7